Indkaldelse til ordinær generalforsamling 23/2-2022 kl. 19.00

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 23. februar 2022 kl 19.00 i
klubhuset.

<!--more-->

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

1) Valg af dirigent. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem

2) Formanden og udvalgslederne aflægger beretning om det forløbne år

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4) Forelæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent

5) Valg af formand, jfr. § 10 (Bjerne Clausen genopstiller)

6) Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen jfr. § 11

Mads Hedegaard (næstformand og sejlerskolen) er ikke på valg og fortsætter. Søren
Andersen (kasserer) er ikke på valg og fortsætter, Lars Olesen Larsen
(kapsejladsudvalg) er ikke på valg og fortsætter, Mads Hansen (juniorleder) er ikke på
valg og fortsætter, Gustav Zeuthen (ungdomsrepræsentant) er ikke på valg og
fortsætter, Thomas Tuxen (surf, SUP og beachvolley), er på valg og genopstiller,

7) Valg af bestyrelsessuppleanter

Claus Hjerrild Holm genopstiller, Jørgen Kjærgaard
genopstiller ikke og der skal vælges en ny suppleant. Bestyrelsen foreslår Stefan
Siggaard som ny suppleant.

8) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

9) Behandling af evt. forslag

10)Eventuel