Vedtægter for Vedbæk Sejlklub

Vedtægter for Vedbæk Sejlklub

§ 1. Navn og hjemsted
1.1. Klubbens navn er Vedbæk Sejlklub. Klubben er stiftet den 20. februar 1951.

1.2. Klubbens hjemsted er Vedbæk.

1.3. Klubbens adresse er Vedbæk Sejlklub, Vedbæk Havn, 2950 Vedbæk.

 

§ 2. Klubbens formål
2.1. Klubbens formål er

-at fremme sejlsporten i Vedbæk
-at dygtiggøre medlemmerne i sejlsportens teori og praksis
-at fremme sammenholdet mellem klubbens medlemmer
-at varetage medlemmernes interesser i samarbejdet med Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn og over for andre organisationer og myndigheder
-at fremme samarbejdet mellem søsportsklubberne i Vedbæk

2.2. Klubben kan drive restaurationsvirksomhed for egen regning efter beslutning af generalforsamlingen.

 

§ 3 Stander og logo

3.1. Klubbens stander og logo er en blå vimpel med hvid kant. I standerens blå felt indsat en hvid cirkelflade  med bogstavet V indtegnet i rødt.

 

§ 4 Medlemsskab

4.1.  Alle medlemmer er aktive medlemmer.

 

§ 5 Kontingent og indskud

5.1. Kontingentet og evt. indskud for det regnskabsår, hvori pågældende generalforsamlingen afholdes, fastsættes  på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

5.2. Bestyrelsen kan selvstændigt bestemme hvorvidt og hvor meget, der skal betales for brug af klubbens både,  lokaler eller andre faciliteter, som klubben råder over.

 

§ 6 Opkrævning af kontingent

6.1. Kontingentet forfalder til betaling senest 4 uger efter udsendelse af opkrævning. For medlemmer, der indmeldes i  sæsonens løb, skal kontingent og evt. indskud betales ved indmeldelsen. Efter bestyrelsens bestemmelse kan  kontingentet, men ikke indskuddet, nedsættes ved indmeldelse i sæsonens løb.

6.2. Bestyrelsen er bemyndiget til i særlige tilfælde at fritage medlemmer helt eller delvis for betaling af kontingent,  men kun for et år ad gangen.

 

§ 7 Udmeldelse og bortfald af medlemsskab.

7.1 Gyldig udmeldelse kan kun ske skriftligt enten til klubben, til et af klubbens bestyrelsesmedlemmer eller til den,  som fører klubbens medlemskartotek. Betalt kontingent kan ikke kræves tilbagebetalt.

7.2. Medlemsskabet kan bortfalde og indskud fortabes, dersom kontingentrestance eller anden gæld til klubben ikke  betales senest 4 uger efter skriftligt påkrav, eller en generalforsamling beslutter, at  medlemsskabet skal ophøre.

 

§ 8 Generalforsamling

8.1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle klubbens anliggender.

8.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar. Bestyrelsen indkalder med mindst 20 dages varsel ved  præsentation på klubbens hjemmeside. Indkaldelsen skal være tilgængelig for medlemmerne senest 20 dage  før generalforsamlingsdagen. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med de indtil da indkomne forslag fra  medlemmerne og bestyrelsen, evt. forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer samt skal angive tid og sted. Dersom  forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen skal forslagets indhold angives i indkaldelsen.

8.3. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden, så forslaget  er formanden i hænde senest 15. januar i året for generalforsamlingens afholdelse. 8 dage før generalforsamlingens  afholdelse skal årsregnskabet kunne rekvireres hos kassereren.

8.4. På generalforsamlingen kan stilles forslag om kandidater til formand, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, suppleanter  og revisorsuppleant.

8.5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

1) Valg af dirigent. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem
2) Formanden og udvalgslederne aflægger beretning om det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4) Forelæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent
5) Valg af formand, jfr. § 10
6) Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen jfr. § 11
7) Valg af bestyrelsessuppleanter
8) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
9) Behandling af evt. forslag
10) Eventuelt

8.6. Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål om indvarslingens lovlighed, om sagernes  behandling og om afstemningerne. 8.7. Alle sager, undtagen de i § 16 og § 17 nævnte, afgøres ved simpelt  stemmeflertal.  Skriftlig afstemning skal ske, når dirigenten eller blot een af de tilstedeværende stemmeberettigede begærer det.

8.8. Et medlem kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen af et andet medlem ved skriftlig fuldmagt.  Fuldmagten skal være dateret og kan ikke gives for længere periode end et år. Et medlem kan dog kun  repræsentere eet andet medlem foruden sig selv.
8.9 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

9.1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 20 af de  stemmeberettigede medlemmer anmoder bestyrelsen herom. En sådan henvendelse skal ledsages af en dagsorden.

9.2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter, at henvendelsen er modtaget af bestyrelsen med  angivelse af de(t) emne(r), der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling kan ikke afholdes indenfor den  almindelige sommerferie for folkeskolen.

9.3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde og med samme varsel som indkaldelse til  ordinær generalforsamling.

 

§ 10 Klubbens formand

Formanden vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan ske. Ingen kan dog vælges til formand  mere end 4 gange i træk.

 

§ 11 Klubbens bestyrelse

11.1. Klubbens bestyrelse skal arbejde for

- at generalforsamlingens beslutninger udføres
- at klubbens formål fremmes
- at klubbens ressourcer fordeles, så de bedst fremmer klubbens formål
- at alle udvalg arbejder som en del af klubben og efter samme formål

11.2. Bestyrelsen består af formanden og yderligere maksimalt 8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.  Et af bestyrelsesmedlemmerne skal vælges blandt medlemmerne under 25 år, såfremt et sådant medlem opstiller.

11.3. Valgperioden er:

-for formanden 1 år
-for øvrige bestyrelsesmedlemmer 2 år

Det tilstræbes, at halvdelen af de to-årigt valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg ved den ordinære  generalforsamling.  Genvalg af disse kan ske uden begrænsning.

11.4. Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen med en næstformand og en kasserer.  Ved formandens forfald fungerer næstformanden i hans sted.

11.5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

11.6. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han finder anledning dertil, eller når to af bestyrelsesmedlemmerne  ønsker det.  Formanden leder forhandlingerne, og i tilfælde af stemmelighed gør hans stemme udslaget

11.7. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede, heriblandt formanden eller  næstformanden.

11.8. Af bestyrelsesmøderne skal udarbejdes referat.

 

§ 12 Hæftelse for klubbens forpligtelser, tegningsregler

12.1 Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke  foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

12.2. Foreningen tegnes af formanden alene. Ved væsentlige økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af  formanden og kassereren i forening eller tre medlemmer af bestyrelsen i forening. I alle sager, der angår køb,  salg eller pantsætning af både eller løsøre af væsentligere værdi, tegnes klubben af formanden, næstformanden  og kassereren i forening. Prokura kanmeddeles til andre af bestyrelsens medlemmer i særlige anliggender.

12.3. Køb eller salg af fast ejendom kan kun ske efter særlig bemyndigelse fra en generalforsamling.

 

§ 13 Klubbens regnskab

13.1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

13.2. Kassereren fører specificeret regnskab over klubbens indtægter og udgifter.

13.3. Bestyrelsen skal inden 1 måned efter regnskabsårets afslutning afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31.12. til revisorerne.

13.4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
13.5. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være underskrevet af  kasserer og formand samt forsynet med revisorernes påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at  efterse regnskab og beholdninger.

13.6. Revisorerne og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen. Genvalg kan ske.

 

§ 14 Udvalg
14.1. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til styring og gennemførelse af enhver af klubbens aktiviteter. Udvalgenes antal og arbejdsområde bestemmes af bestyrelsen.
14.2. Udvalgene er selvstyrende med ansvar over for bestyrelsen. 1 udvalgsmedlem udpeges af bestyrelsen og er udvalgsformand. Udvalget bestemmer ellers selv sin sammensætning og arbejdsform.
14.3. Alle bestyrelsesmedlemmer og revisorer har ret til indseende med alle økonomiske forhold i ethvert udvalgs arbejde og udvalget har pligt til rapportering og regnskabsaflæggelse efter retningslinier fastsat af klubbens kasserer.
14.4. Enhver kontant indtægt for udvalget skal straks tilføres klubben. Omkostninger kan kun betales af klubbens kasserer.  Efter særlig aftale med klubbens kasserer kan indbetalinger og udbetalinger inden for fastlagte beløbsrammer  administreres af et udvalg. Udvalget skal i så fald føre et almindeligt kasseregnskab.  Udvalget har pligt til straks at rapportere ethvert kontant sponsorbidrag til kassereren.
14.5. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til indseende i ethvert udvalgs arbejde og har ret til at deltage i ethvert møde i  udvalget. Udvalgsformanden skal stedse holde klubbens formand orienteret om udvalgets arbejde.

 

§ 15 Samarbejdsmøder

15.1. Bestyrelsens og udvalgenes arbejde koordineres og ledes af bestyrelsen ved samarbejdsmøder indkaldt af  formanden ved meddelelse til bestyrelsen og udvalgenes formænd. Deltagerne i samarbejdsmøder er bestyrelsen  og udvalgenes formænd eller repræsentanter for disse. Bestyrelsen kan lade andre deltage i samarbejdsmøderne.

15.2. Samarbejdsmøder ledes altid af bestyrelsens formand eller et andet bestyrelsesmedlem. Samarbejdsmøder er  alene rådgivende.

 

§ 16 Vedtægtsændringer

16.1. Ændringer af klubbens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemme- berettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal  på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, kan bestyrelsen inden 30 dage med sædvanligt varsel  indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne afgivne stemmer er for forslaget, er dette  vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 

§ 17 Klubbens ophør

17.1. Bestemmelse om klubbens ophør kan tages af en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemme-berettigede medlemmer er til stede, og hvor mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

17.2. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, kan bestyrelsen inden 30 dage med  sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 3/4 af de på denne afgivne stemmer er for  forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

17.3. I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til fremme af søsporten i Vedbæk  efter Søllerød kommunalbestyrelses beslutning.

 

§ 18 Ikrafttræden m.v.

Disse vedtægter træder i kraft umiddelbart efter deres vedtagelse. Samtidig ophæves tidligere vedtægter for Vedbæk Sejlklub.

Således vedtaget på generalforsamlingerne den 11. februar 2010 og 10. marts 2010.