Der afholdes ordinær generalforsamling den 16. september 2021 kl 19.30 i klubhuset.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

1) Valg af dirigent. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem
2) Formanden og udvalgslederne aflægger beretning om det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4) Forelæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent
5) Valg af formand, jfr. § 10 (Christian Due genopstiller ikke, ny kandidat søges)

6) Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen jfr. § 11

Søren Andersen (kasserer) er på valg og genopstiller, Lars Olesen Larsen (kapsejladsudvalg) er på valg, nyvalg, Mads Hansen (juniorleder) stiller op, som nyvalg, Gustav Zeuthen stiller op, som nyvalg, Thomas Tuxen (Surf og SUP), ikke på valg og fortsætter, Karen Lyng ( sejlerskolen), Oddvør Johannesen og Margit Smitt har meddelt at de ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen.
7) Valg af bestyrelsessuppleanter Claus Hjerrild Holm genopstiller, Jørgen Kjærgaard stiller op
8) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
9) Behandling af evt. forslag
10) Eventuelt

MENU