Referat fra bestyrelsesmødet den 10. januar 2018

Deltagere: JK-LOL-PKA-VR-KL-SH og Thomas Tuxen (TT)
Afbud fra: MR-RGA-OJ

Referent: OS

Dagsorden:

  1. Nyt fra formanden
  2. Generalforsamling 7. februar – herunder kontingenter 2018
  3. Klubhusudvalget – Retningslinjer for brug af vort klubhus
  4. Nyt fra afdelingerne
  5. Eventuelt

Pkt. 1
Thomas Tuxen deltog på mødet og JK bød ham velkommen.
Thomas Tuxen og Anton Zeuthen opstilles på GF som nye bestyrelsesmedlemmer i stedet for Rasmus og Gustav. TT er indstillet på, med de rette midler, at genskabe surfafdelingens tidligere storhed.

Bestyrelsen tilsluttede sig køb af ny RIB med LOLs forbehold for, at der findes en ansvarlig bådsmand iblandt klubbems medlemmer. RIB Emma tages på land og James Bond repareres om nødvendigt.

SU skal 14/2 udpege to repræsentanter til HB i stedet for Søren Skifter og JK. JK holder 15/1 møde med mulig kandidat fra VS og alle havne-klubbers registrerede medlemstal skal sendes til JK senest 24/1. JK genopstiller eventuelt som SU-formand; mens LOL fratræder som SU-suppleant.

Bådsmandsrollen: Der var fuld tilslutning til jobbeskrivelsen for Bådsmandsrollen, som den nu fremgår af hjemmesiden. Når der i fremtiden udnævnes bådsmænd, vil det ske på et bestyrelsesmøde. Bådsmændene er de ansvarlige for vore fartøjer og kan have en eller flere assistenter. Til foråret vil der blive besluttet, hvem der er bådsmænd for Emma og James Bond.

Løst og fast: Rengøring i klubhus reduceres til hver 14.dag. Den glatte søsætningsrampe er sikret med trin. Lyskasserne synes tætte, så klubhusudvalget nu kan give de laminerede spær træolie. MS Johanne er kørt på værft for udbedring af mangler, JK indestår for, at den leveres retur til første aftenmatch. Mastekranen bliver forhøjet. Oprydning på værkstedet bliver sat i gang.

Pkt. 2
LOL viste en oversigt for “Den ideelle Sejlklubs” hovedopgaver og delfunktioner suppleret med en oversigt for, hvor Vedbæk Sejlkklub gør det rigtig godt, og hvor vi kunne gøre en større indsats, end det har været muligt med nuværende kræfter. Oversigten sendes til bestyrelsens medlemmer, og der udpeges topprioriteter til præsentation på Generalforsamlingen med efterlysning af kvalificeret, frivillig arbejdskraft.
Formandens beretning suppleres af øvrige bestyrelsesmedlemmers beretninger fra udvalg mm.
JK og PKA udsender forslag til budget 2018 til bestyrelsen baseret på udvalgenes indstillinger og følgende kontingent satser:

  • Kontingent årlig. kr. 1000,-
  • Kontingent årlig – familiemedlem nr. 2,3 og 4 - alle med samme adresse kr. 500,-
  • Kontingent familie – alle med samme adresse kr. 2500,-
  • Kontingent pensionist (over 67 år) kr. 800,-
  • Kontingent pensionistpar (1 person over 67 år) kr. 1000,-

Tegnes kontingent efter 1. september er kontingentet 50 % af ovenstående

Indskuddet bortfalder og der fastsættes ikke kontingent for passive medlemmer.

Øvrige takster vedtages senere af bestyrelsen og offentliggøres i forlængelse af GF.

Regnskabet viser pt et driftsoverskud på 92 tkr, når hensættelse på 170 tkr. bogføres som anvendt til klubhusbygning og -indretning.

Valgene:

Formanden genopstiller
KL, TT og AZ opstilles til bestyrelsen for 2 år
LOL, PKA, OJ genopstiller
VR er ikke på valg
SH genopstiller som suppleant.
Kassereren indhenter tilsagn fra revisorer og revisor suppleant

Pkt. 3:
LOL vil kontakte Klubhusudvalget mhp. at udarbejde retningslinjer for benyttelse af klubhuset. Klubhuset er for medlemmer og alle sejlklubs aktiviteter, som tidligere nævnt i mødereferat af 31. august 2017. Kun bestyrelsen og udvalg kan reservere lokaler. Bestyrelsen får forslag til retningslinjer til endelig godkendelse.

Pkt. 4:
LOL redegjorde for Stelton Cup 2018-planer.

Pkt. 5.:

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 7. februar i forlængelse af generalforsamlingen.

MENU