Der afholdtes generalforsamling i Vedbæk Sejlklub deb 27. februar 2017 i klubhuset, Vedbæk Havn.

Michael Ring, formand, bød velkommen.

Søren Holmark blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkald.

Niels Ebbehøj blev valgt som referent.

Der var mødt ca. 43 medlemmer.

Beretninger:

Formanden.

Ny bestyrelse blev valgt på en ekstraordinær generalforsamling i 2016. Bestyrelsen vedtog meget hurtigt hvilke aktiviteter i klubben der skulle hvile i sig selv, hvilke der skulle give overskud og hvilke der kunne budgettere med et kontrolleret underskud. Det førte til at jolleafdelingen blev lukket ned mens optimistafdelingen består. Strategien har ført til at der nu er en sund økonomi.

Bestyrelsen prioriterer sikkerhed – Der er købt en ny gummibåd, ”Emma”. Der arbejdes med en afløser for den gamle følgebåd Servus.

Klubhuset kommer som separat punkt på dagsordenen.

Lars O. Larsen, stævneleder Stelton Cup.

God vind, heldigvis lige så mange tilmeldte som i 2015, hvor der måtte aflyses pga. vindstille.  Der er stort behov for hjælpere til arrangementet i 2017. Der bliver indkaldt i løbet af foråret.

Henning Gudmand-Højer, Aftenmatch.

Der har været 17 sejladser, 27 tilmeldte både, og 17 både deltog  pr gang i gennemsnit.

Karen Lyng, Seniorsejlerskolen.

Der har været 12 sommerelever på 6 både, og 9 vinterelever til navigationskursus. I år var der indlagt en kapsejlads, som alle var glade for.

Anton Zeuthen.

Som ny surfer starter man i surf-skolen og fortsætter i Surf klubben med tirsdagstræning. Det kneb lidt at finde grejet ved sæsonstart, men nu fungerer det. Der er 4 trænere, og masser af aktivitet.

Jørgen Kjærgaard.

Var Ikke til stede. Dirigenten læste den skriftlige beretning op. I 2016 har der været 3 arrangementer. Hventur i august med 28 deltagere. Sejl og trim-arrangement med 50 deltagere foredrag om at sejle i New Zealand med ca. 40 deltagere.   Fra samarbejdsudvalget refereres en diskussion om takstforhøjelser for bådplads. JK var den eneste der stemte imod, så takstforhøjelsen blev vedtaget.

Oddvør Johannesen, ungdomsleder.

Ikke til stede. Michael refererede at ungdomsarbejdet er på vej op igen. Mange børn, god opbakning fra forældrene og masser af glade børn i optimistjoller.

Formanden sluttede af med at annoncere sin afgang som formand, men ønsker at bliver i bestyrelsen blandt andet for at få ”projekt klubhus” færdigt, samt plan for dommerbåd/redningsbåd. Michael anbefalede at vælge bestyrelsens kandidat Jørgen Kjærgaard (kaldet ”34-Jørgen”), som den formand der skal bringe aktivitetsniveauet i klubben op.

Aflæggelse af regnskab:

Kasserer Per Kaare Andersen. Udgifterne er faldet, og der er kommet styr på posterne.

 Spørgsmål og svar til regnskabet: Spørgsmål til Stelton Cup: Pga. vindstille var der ingen sejlads forrige år (2015). Da der stadig var udgifter var der ikke mulighed for at tilbagebetale deltagergebyret. Det blev præciseret, at alle præmier blev uddelt.

  Medlemstallet er faldet: En del skyldes, at vi har slettet medlemmer, der ikke havde betalt kontingent længe, andet at nogle har meldt sig ud. Det kommunale tilskud er omtrent som det har været tidligere, men regnskabsmæssigt er det delt op på 3 poster. Faldende medlemstal betyder foreløbigt ikke, at vi mister vores plads i Havnebestyrelsen, fordi Samarbejdsudvalget vælger repræsentanter for klubberne. Som regel fra de to største klubber.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Fastsættelse af kontingent:

Der budgetteres med et overskud for 2017 på 37.000 kr. Budgettet blev vedtaget. På den baggrund foreslås kontingentet uændret med uændret kontingentstruktur. Dette blev vedtaget.

Valg af formand:

Jørgen Kjærgaard blev valgt uden modkandidater in absentia

Valg til bestyrelsen:

Johanna H. Jonsdottir og Torben Svava Hansen udtrådte af bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af:

 • Jørgen kjærgaard (formand)
 • Oddvør Johannesen
 • Lars Olesen Larsen
 • Vicky Ralkov
 • Michael Ring
 • Per Kaare Andersen
 • Rasmus Glinvad Andersen
 • Carl-Gustav Kristensen
 • Søren Holmark (suppleant)
 • Karen Lyng (suppleant)

 Valg af revisorer:

Peter Ildal og Michael Choleva blev genvalg af

Klubhus-sagen :

På hjemmesiden findes en gennemgang af sagen, hvortil der henvises.

Der mangler 1.305.000 kr. til færdiggørelse af bygning syd.

Formanden opregnede 4 alternativer og bestyrelsen bad om mandat til at forhandle alternative løsninger.

 • Alternativ D: Vi betaler en regning på kr. 578.000 for færdiggørelse af byggeriet. De andre klubber i havnen gør tilsvarende.
 • Alternativ C: ”lille trappe”: Vi betaler kr. 26.000 for etablering af en brandtrappe.
 • Alternativ B: ”Stor løsning”: Vi er med på at betale for en god løsning men modregner i huslejen over de næste xx antal år.
 • Alternativ A: Vi henholder os til lejekontrakten og betaler kun leje for det vi har fået.

Spørgsmål og kommentarer: Kan man lave balkonen mindre? Vinterbaderne har fået en aftale om at de 600.000 de selv har skudt i indretning af huset kan afdrages i huslejen de næste 10 år. Projektet startede i den forkerte ende. Det bøder vi for nu. Havnen betaler for parkeringspladser for vinterbadere, Bakkehuset, gæster til Nautilus, sommerbadere osv.  Forslag om at være fremme i den kommende kommunal-valgkamp med argumentation mod kommunen. Kan vi få kommunen til at leje parkeringsarealet om sommeren? Kan vi få en aftale om reduktion i huslejen ? Betaling for parkering? Udløste en debat om hvorvidt det overhovedet kan lade sig gøre. Hvad anbefaler bestyrelsen? Formanden: I kraft af vores deltagelse i og i perioder formand for SU har klubben et medansvar for fadæsen. Foreslår at vi strækker os til nu at betale en del (fx 200.000 kr.) mod modregning i huslejen. Forslag om at gå på kompromis med kravene for at finde en mellemløsning. Vi må have noget inde på midten et sted. Michael melder ud at han vil være med til at gøre disse forhandlinger færdige.

Spørgsmål fra dirigenten: Er der stemning for alternativ D (ca. 10 stemmer) eller for et begrænset mandat (ca. 15 stemmer) Herefter bad formanden om et begrænset mandat: - Vi kan betale op til 200.000 kr. - Vi foreslår en mere begrænset konstruktion som sikrer brandkravene - Vi får modregnet beløbet over huslejen

Dette blev vedtaget.

Eventuelt

Formanden har skrevet til kommunen mod den metal-badebro der er sat op på Sydstranden til stor gene for surfere. Han opfordrer sejlklubbens medlemmer, surfere og surf skolen til at skrive også.

Her efter takkede dirigenten for god ro og orden, og forsamlingen klappede af den afgående formand.

Referent Niels Ebbehøj

MENU