Referat fra Generalforsamling i Vedbæk Sejlklub, 20. februar 2019

 

 1. Valg af dirigent.
  Henning Gudmand Høyer valgtes til dirigent, Niels Ebbehøj til referent.
  Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens samtykke at generalforsamlingen er indkaldt med lovligt varsel.

 

 1. Formandens og Udvalgsformændenes beretninger:

Jørgen Kjærgaard berettede om bestyrelsens arbejde med følgende hovedoverskrifter:

Se særskilt dokument. Formandens-beretning-2019

 

Søren Holmark om kapsejladsaktiviteter

16 aftenmatcher pr sæson. 25 tilmeldte og 15-20 både på vandet.

Her i vinter har der været en aften om ideer til udvikling af aftenmatch-konceptet som skal udmøntes konkret op til de første matcher i maj. Påtænker forskellige løb for at øge konkurrencen, og vil orientere mere om det inden starten. Fortsætter med maden fra The Kitchen efter sejladserne.  Vil gerne arbejde for at øge synligheden med grill-aftener og andre initiativer.

 

Gennemgik herefter kapsejladsaktiviteterne, Stelton Cup, J80 mesterskab og klubmesterskab. Takkede de mange frivillige til arrangementerne og opfordrede til at flere melder sig.

 

Karen Lyng om Sejlerskolen

Igen et godt år med både praktisk sejlads og navigation. 17 til vinterundervisningen er maks. af hvad lokalet kan rumme.

 

Den bærende kraft i den praktiske sejlads er skipperne som lægger egen båd til. Fortsat fællesspisning efter sejladserne. Natsejladser og små kapsejladser er også en del af programmet. 27 elever har der været i 9 både, og det nærmer sig også maksimum.

Der er brug for en eller to ekstra skippere til sommerprogrammet,

 

H-båden hænger uløseligt sammen med sejlerskolen. Vi uddanner voksne mennesker til duelighedsbevis, og der er et stigende ønske om at kunne sejle i en klubbåd i tiden indtil man evt. får en egen båd.

Det lykkedes at få startet en gruppe der overtog vedligeholdelsen af H-båden. 20 sejlere deltog i sejlads i båden og i vedligehold. Vi er på udkig efter en ekstra, har set mange som ikke lige passede, og modtager gerne gode ideer.

Medlemmer kan løse licens til H-bådssejlads på 1000 kr for en sæson.

 

Thomas Tuxen fra Surf og SUP.

Fokus på instruktion af nye sejlere, på SUP for alle aldersgrupper op på nyt sikkert udstyr.

God erfaring med åbent hus fra havnedagen bliver til en tilbagevendende aktivitet. Medlemstallet i surf afdelingen er næsten fordoblet fra ca. 70 til 130.

God gang i udlejning af udstyr har fået mange på vandet. God aktivitet i klubhus og på terrassen.

Alt i alt ser vi tilbage på et godt år, og håber på mange frivillige til næste års aktiviteter.

 

Optimist afdelingen: Da Oddie Johannesen var på ferie, gav Jørgen Kjærgaard en kort status på optimistafdelingen: der er fuldt booket med optimister til alle træningsdage, og der er pt en venteliste for nye optimister. Filmen ’De glade Optimister fra Vedbæk Sejlklub’ blev fremvist.

 

 

 1. Fremlæggelse af regnskab.

Per Kåre Andersen fremlagde et regnskab der bar præg af næsten 100 nye medlemmer.

Der har været mange dyre aktiviteter, og det samlede resultat er et lille overskud på kr. 4.295 før afskrivninger og ekstraordinære indtægter og et underskud på kr. 32.706 efter afskrivninger.

Det komplette regnskab kan rekvireres hos kassereren på mail kasserer@vedbaeksejlklub.dk

 

 

 1. Budget og kontingent.
  Bestyrelsens forslag til takster for aktiviteter og kontingenter blev godkendt.

Ligeledes blev budgettet blev godkendt

 

 1. Valg af formand
  Jørgen Kjærgaard blev genvalgt

 

 1. Valg af bestyrelse
  Søren Holmark, nuværende suppleant blev valgt til bestyrelsen. Som nyt medlem blev valgt Søren Andersen. Dirigenten indskærpede, at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal på valg hvert år.
 2. Valg af bestyrelsessuppleanter
  Bjørn Raagaard Andersen stillede op og blev valgt

 

 1. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
  Genvalg af Peter Ildal Nielsen og Michael Cholewa blev valgt til revisorer. Ingen stillede op som suppleanter, så den sprang vi over.
 2. Behandling af evt. forslag
  Ingen indkomne forslag
 3. Eventuelt
  Opfordring til at bestyrelsen fra næste år sikrer, at halvdelen af pladserne kommer på valg hvert år.
  Efterlysning af tilstedeværelse af nogle af de unge til generalforsamlingen, specielt fra surf afdelingen.
  Dirigenten fik tak for god ledelse af generalforsamlingen fra de 30 fremmødte medlemmer.

 

Referent Niels Ebbehøj

10.februar 2018

MENU