Referat fra Generalforsamling i Vedbæk Sejlklub, 7. februar 2018

 

 1. Valg af dirigent.
  Søren Holmark valgtes til dirigent, Niels Ebbehøj til referent.
  Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens samtykke at generalforsamlingen er indkaldt med lovligt varsel.
 2. Formandens beretning om det forløbne år
  Status: Lille tilbagegang i antal medlemmer, 355-321-316 de sidste 3 år. Størst afgang blandt surfere der har haft det sværest under havnebyggeriet.

Den største udfordring i året var færdiggørelse af klubhusene på havnen. Vi endte med at betale 66.000 kr. ekstra for færdiggørelse i lighed med de dykkerne og kajakklubben. Resultatet er blevet velfungerende klubhuse til alle klubber.
Udvalgene aflægger selvstændige beretninger, men formanden udtrykte stor tilfredshed med udvalgenes ansvarlige arbejde.

Samarbejdsudvalget på havnen har fundet ind i en god gænge igen bl.a. formidlet af arbejdet med færdiggørelse af klubhusene.

Havnebestyrelsen: Mastekranen bliver forhøjet, der bliver forhåbentlig etableret en beach-volley bane på sydstranden, og badebroen midt på sydstranden er foreløbig afværget. Havnens samarbejdsudvalg kan udpege 2 medlemmer af havnebestyrelsen, VS det ene medlem. Jørgen Kjærgaard er trådt ud af havnebestyrelsen og bliver erstattet af Klaus Gude som repræsentant for VS.

Diskussion om helårsbeboelse i bådene: Havnebestyrelsen har forbudt helårsbeboelse på grund af praktiske forhold og forurening. Det giver et problem for sejlere der skal på langfart, men bestyrelsen betragter ikke dette som helårsbeboelse. Det kan tages op individuelt med havnen, og VS bestyrelse vil bakke op om at det skal være muligt at bo i båden i perioder i forbindelse med langfart.

I Samarbejdsudvalget for havnen sidder Formanden og Lars Olesen Larsen. Der skal være nyvalg i løbet af foråret hvor Lars bliver erstattet af Klaus Gude.

Emma og Johanne: 2 nye fantastiske følgebåde anskaffet i året efter bevillinger fra Nordea fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Stor tak.

Klubhuset er blevet rigtig velfungerende. Huset er for medlemmer og kan bruges til sejleraktiviteter og sejlklubs aktiviteter. Vi lejer ikke klubhuset ud til private arrange-menter. Fremmede klubber kan låne huset til arrangementer ifm. fælles sejlture.

Hvad skal der ske i det næste år? Stadig fokus på de etablerede aktiviteter: Optimist – surf – sejlerskole – Stelton Cup – klubhus, og at få det til at fungere endnu bedre.

Men vi skal også udvikle aktiviteterne: Efter optimist kommer joller til de unge sejlere, deltagelse i Dansk Sejlunions sejlsportsliga med J/70 er også på ønskelisten. Fælles er, at nye aktiviteter økonomisk skal hvile i sig selv. Der er mulighed for at yde støtte til at sende unge til ungdomsligaen Youngsters.

 

Men det kræver alt sammen arbejdskraft. Bestyrelsen efterspørger frivillige til aktiviteterne og henviste til den udsendte mail til behovet for frivillige. Er der interesse for at deltage som frivillig kan bestyrelsen kontaktes.

 

Beretninger fra udvalgene:

Juniorleder Oddie Johannesen:

Optimisterne er kommet godt i gang igen med 15 sejlende optimister tirsdag og 16 torsdag. Ca. 30 børn på venteliste, og til foråret starter også et onsdagshold. Der er ansat trænere og en far har meldt sig som tovholder på onsdagsholdet. Vintertræning for de erfarne. Optimisterne er begyndt at tage til stævner, og det går godt. Prioriterer at der også er plads til børn som bare vil ud at sejle. Forældrene gør et stort arbejde med sikkerhed, og der er mange der gerne vil give en hånd med.

Sommertur en uge til juli. Der kommer til at mangle jollestativer.

Surf-formand Rasmus Glinvad. Surf skole tirsdag har været lidt tyndt besøgt, der er kommet større konkurrence. SUP-træning er kommet i gang og det vil også blive udbygget. Alle medlemmer kan låne et bræt (for 500 kr. pr sæson) efter et kort introduktionskursus i forbindelse med de faste træninger. Badebroen på sydstranden var et stort sikkerhedsproblem for krydsende surfere og surferne håber meget at den ikke kommer op igen.

Ung Rudersdal i sommer havde god tilslutning 2 uger i sommerferien. Fortsættes i sommeren 2018. Har fået ny god energi i bestyrelsen og har gode planer for genstart i 2018.

Sejlerskoleleder Karen Lyng fortalte at skippere med egen båd er de bærende kræfter i sommerskolen. Der var 21 elever i 7 både, og det var lige mange nok. Der er brug for et par både mere. Der har været indlagt små kapsejladser i skolen, som de fleste var glade for. Vinterskolen måtte skifte gear på grund af sygdom hos læreren gennem mange år. 3 sommerskippere overtog undervisningen af de 16 elever, og det kører fint.

H-båden har været nødlidende pga. manglende skipper og tovholder.  Den får endnu en chance, så der søges en bådsmand i 2018 og der vil blive indkaldt til et møde for de der har vist interesse. Krav til H-bådslicens er at man er medlem af klubben, har duelighedsbevis, er 15 år og har betalt licensen på 1000 kr. Man kan melde sig på mail til Karen@lyng.dk

Kapsejladsleder Søren Holmark: Aftenmatcherne fortsætter med mange deltagere og hyggelig spisning. Stelton Cup var en stor succes i 2017.

Der laves en introduktion til kapsejlads 3 aftener sidst på vintersæsonen. Lars Olesen Larsen har lavet materiale til første modul. Man kan melde sig med en mail til kapsejladschef@vedbaek-sejlklub.dk.

VS har sagt ja til at holde DM for J/80-både i weekenden 25-26. august. Her bliver også brug for hjælpere.

Sejlerskolen deltager med hjælp til at passe afgrænsede opgaver i forbindelse med stævnerne.

Stelton Cup gentages med Lars Olesen Larsen som tovholder assisteret af Vicky Ralkov.

Kapsejladsudvalget kan godt bruge ekstra hænder, nye mennesker med nye ideer og meget gerne yngre.

Arrangements- og Wellness manager Vicky Ralkov har stået for en lang række arrangementer i løbet af sæsonen med stort besøg. Både udendørs og indendørs, praktiske og teoretiske.

Har startet et netværk for kvindelige sejlere som skal lære hinanden at kende og hjælpe hinanden med at komme mere ud at sejle, også kapsejlads.

Aktiviteter til det kommende år er fisketure med Johanne. Sammen med de andre klubber på havnen er der maritimt loppemarked med køb og salg af brugt grej. For medlemmer er det gratis at få en stand. Vild med Vand er en landsdækkende aktivitet 9. juni til fremme af al mulig vandsport. Vedbæk havnedag 12. august har store planer bl.a. for et arrangement på Sydstranden. Sejlsikkert 2.0 skal teste nødblus mm. Se kalenderen og Facebook. Sejlsikkert 3.0 med øvelse i hvor svært det er at samle en person op der er faldet overbord. Åben Båd: 3-4 medlemmer stiller båd til rådighed for arrangementer hvor folk kan booke en snak om at sejle og have båd.

Jan Rasmussen tilføjede at der er aftensvømning fredag kl 19 på Trørødskolen hvor man også kan prøve sit redningsgrej af. Lukket i uge 7 men starter igen fredag den 19. februar.

 

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  Kasserer Per Kaare Andersen fremlagde regnskabet som viste et overskud på 87.000 kr. Regnskabet er gjort op for aktiviteterne hver for sig. Optimisterne har givet et underskud som forudset i budgettet. Regnskabet blev godkendt.
 2. Forelæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsens budget og kontingentforslag blev vedtaget. Indskuddet ved indmeldelse Grundkontingentet fastsættes uændret på 1000 kr. Så er der en række rabatter, som kan læses på hjemmesiden.
 3. Valg af formand, jfr. § 10
  Jørgen Kjærgaard blev genvalgt
 4. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen jfr. § 11

Oddvør Johannesen               Genvalg

Per Kaare Andersen               Genvalg

Karen Lyng

Thomas Tuxen

Anton Zeuthen

Mads Ring Damgaard

Vicky Ralkov                           Ikke på valg- fortsætter

 

Forsamlingen takkede Michael Ring, Rasmus Glinvad Andersen, Carl-Gustav Kristensen og Lars Olesen Larsen for deres arbejde i bestyrelsen.

 

 1. Valg af bestyrelsessuppleanter
  Søren Holmark blev genvalgt. Ingen andre kandidater.
 2. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
  Genvalg af Peter Ildal Nielsen og Michael Cholewa
 3. Behandling af evt. forslag
  Ingen indkomne forslag
 4. Eventuelt
  Vicky Ralkov reklamerede for klubbens frivilligbank. Hvis man har lyst til at lave frivillige afgrænsede opgaver kan man melde sig med en mail til Vicky.ralkov@gmail.com.

 

Referent Niels Ebbehøj

10.februar 2018

 

MENU