Referat fra bestyrelsesmøde i Vedbæk Sejlklub, tirsdag den 24.10.2017

Deltagere: JK, KL, SH, VR, OJ – referent OSP

DAGSORDEN

1. Nyt fra formanden

Crew party, fest for årets hjælpere. Stor succes med 26 deltagere
Utætheder i klubhustag er under reparation
Der holdes standernedtagning 30.okt kl.12 med let servering. Invitationer er udsendt

2. Status på Action Items fra mødet den 19. september

Der er udnævnt bådsmænd for klubbådene; bådsmænd og opgaver bliver beskrevet på hjemmesiden LOL

H-båd: Karen Lyng

Johanne: Jan Britze

James Bond: Søren H. Schandorff

Emma: Niels Stenholm Møller

Langbænk opsættes på 1.sal, hyldeknægte er på vej KL

”Den gode velkomst” og fordeling af nøglebrikker udestår VR

3. Takster 2018 – Per og Jørgen

Bred debat om formandens oplæg til forenkling, vedtagelse 5.december

4. Nyt fra afdelingerne – NB max 10 min til hver.

Stelton Cup opfølgning - udskudt så Lars kan deltage

Surferne - udskudt så Rasmus kan deltage

Kapsejlads SH
Udvalget er åbne overfor flere aktive medarrangørers medvirken
Der arbejdes på at afholde DM for J80 sidste weekend i august
Eventuelt aftenmøder i vinter om kapsejladsregler
Der er kommet forslag om en Kapsejlads Sejlerskole. God idé, kapsejlads udvalget vil se på mulighederne

Optimist OJ
Vintertræning og en månedlig aktivitetsdag (torsdage) kører fint
Næste sæson optages 22 nye sejlere
Debat om udnyttelse af stueetagen. Surf har 1. prioritet i køkkenet

Sejlerskole KL
Alle elever bestod prøven i Praktisk sejlads i september.Navigationsundervisning i vinter varetages af 3 VS- skippere

Hjemmeside og FB VR
Facebook har fordoblet antal følgere til nu 278
The Kitchen sponserer gavekort til lodtrækning

Status på økonomi (udskudt, da kassereren havde meldt afbud til mødet)
Formanden havde inden mødet fået tilsendt regnskab

5. Status på klubhus

Køkken 1. sal. Ovn mm sat op
Status Klubhusgruppen OJ: den nye gruppe er kommet godt i gang
Status ’Medlemmernes Klubhus’ LOL/OJs plan for indretning blev modtaget med bifald i bestyrelsen. OJs præsentation meget lovende
Oprydning efter aktiviteter: Varetages af arrangøren og det aftales inden mødet, hvem der er ansvarlig for oprydningen

6. Eventuelt

Loppemarked 5. Maj: Maritimt udstyr, samarbejde med naboklubber VR
Møde med DS 9.november 18.30 om udvikling af sejlklubber.
Næste bestyrelsesmøde 5. december kl. 18.00 med middag

MENU