Referat fra bestyrelsesmøde i Vedbæk Sejlklub, tirsdag 19.9. 2017

Afbud/fraværende MR, CGK, RGA

DAGSORDEN

1. Nyt fra formanden

a. På SU-mødet 12.sept. var der fuld tilslutning til VS´ forslag ang. SU’s repræsentation i havnebestyrelsen
b. Jan Britze er fremover bådsmand for "MS Johanne"
c. Redningsaktion lørdag 16.9. I forbindelse med surfernes klubmesterskab opstod en risikobetonet situation, som klubben ikke kan leve med. OJ orienterer surferne om ultimativt krav om brug af redningsvest og personen der forbrød sig, får advarsel om eksklusion.

2. Status på Action Items fra mødet den 31. august

Vild-med-vand 9.6.2018 – Skal VS deltage? VR
Havnedag 12.8.2018: VS deltager som hidtil med opti, surf og sejlerskole på havnedagen. Der holdes årsmøde 11.10.2017. Action VR
Udlevering af klubhusnøgler PKA-VR
Den gode velkomst VR
Bådsmænd udestående på vore 2 RIB. OJ finder en fra opti og en fra surf.
Oplæg til VS priser for 2018 PKA og JK

3. Årshjul – input fra alle.

Action LOL se VS-kalender på website
JK supplerer med vinteraften-møder, VR med test af veste, nytårskur, analyse og markedsføring mm.
Klubtur arrangeres 11/12. aug. 2018. OSp

4. DS konferencer

JK, LOL og OJ deltager

5. Nyt fra afdelingerne

a. Stelton Cup: samme antal tilmeldinger som i 2016, mange frivillige melder sig til opgaverne.
b. Surferne: Ingen information, da RGA var fraværende.
c. Kapsejlads: Sidste onsdagssejlads 20.9. Få tilmeldt klubmesterskab 23.9, debat om markedsføring overfor tursejlere m.fl.
d. Optimist: Bred aktivitetsplan og nye joller. Nybegyndere samles på onsdage. Ønske om mere plads til joller i stedet for P-plads, action JK
e. Sejlerskole: 12 elever til duelighedsprøve. Navi-kursus fra 1.nov. Underviser søges. Action KL
f. Hjemmeside og FB: Ros til alle, 500 kr. gavekort til followers på VS officielle FB side.
g. Status på økonomi: 1 nyt medlem siden sidst

6. Status på klubhus

a. Køkken 1. sal: Færdiggøres snarest, action PKA
b. Status Klubhusgruppen: OJ deltager, der herefter skal tage sig af praktiske gøremål.
c. Bænken på 1. sal. Materialerne er der. KL vil sørge for opsætning.
Debat om indretning af "medlemmernes klubhus" førte til nyt udvalg med OJ + LOL, der beslutter placering af borde, stole, lamper og tv m.m.a.

7. Eventuelt:

Vores rengøring kommer torsdag aften 20:30. Hvis der er planlagt aktiviteter efter 20:30 skal rengøringen aflyses senest dagen før ved at PKA kontaktes.
Jobbeskrivelse for Bådsmænd på hjemmesiden JK og LOL
Næste møde 24. oktober 18:00 med repræsentant fra DS

MENU