Referat af Vedbæk Sejlklubs bestyrelsesmøde torsdag 31. aug. 2017

Dagsorden

1. Nyt fra formanden

2. Status på actions fra 15. juni

3. Nyt fra afdelingsformændene

a) Optimist
b) Surferne
c) Kapsejlads
d) Stelton Cup
e) Sejlerskole
f) Hjemmeside og FB
g) Status på økonomi

4. Status på klubhus

a) Køkken
b) Klubhuskaptajn
c) Husregler, herunder generel benyttelse

5. Klubtur 2.september

6. Eventuelt

a) Næste møde


Referat

1. Nyt fra formanden

Havnebestyrelsen har bevilget 200 tkr. til færdiggørelse af VKKs klubhus. Kajanlægget skal repareres og gammelt bolværk udskiftes. Der er planer om at forhøje mastekranen, grundlagets bæredygtighed skal undersøges.
Bådelaugets forslag til ændring af klubbernes repræsentation i havnebestyrelsen: VS vil overveje sagen og arbejde for at bevare to klubmedlemmer i havnebestyrelsen, og i givet fald lade havnens pladslejere overtage Borger- og Håndværkerforeningens plads.
Havnen vil medvirke til at etablere en beachvolley bane på Sydstranden, RG kontakter havnen.
VS mener at hele Sydstranden bør renses professionelt. RG udarbejder forslag.
Fest for navngivning af ny dommerbåd 10. september kl. 10. VR og MR arrangerer.

2. Status på action fra 15. juni

Klubhustilsyn overdrages udvalg. Forslag til medlemmer tilsendes PKA og JK
Udlevering af nøgler koordineres af VR og PKA
Den gode velkomst inkl. velkomstbrev til nye medlemmer VR
Bådsmand er udestående på 2 x RIB og Johanne. KL afløser Peter Ildall på H-båden.
Havnens Dag forløb godt, RG foreslår den flyttes til foråret. JK undersøger mulighederne.
Arrangementer omkring Vild med Vand i 2018, (9. juni) og test af redningsveste VR.

3. Nyt fra afdelingsformændene

Optimist
Mangler joller, prøver sponsorer. JK, vi mangler flere ildsjæle til at assistere Oddie.
Surferne
RGA forbereder sin udtræden af bestyrelsen med Anton som afløser. Klubmesterskab 16. september med middag 19-23. Samme dag holder Fritidsfiskerne 40 års jubilæum i det store lokale. Alle parter medvirker til at få det til at glide.
Surf-taksterne overvejes for at få flere medlemmer.
Generelt oplæg om alle takster PKA/JK – klar til næste møde.
Kapsejlads
SH på rejse, men det går godt på onsdage med hygge og spisning
Stelton Cup
Mandskab er stort set på plads. LOL efterlyser bedre præmier, målsætning for Stelton-arrangementet og en bred sponsor-policy. Forslag om gavekort til middage sponseret af Nautilus. JK
Sejlerskole
Det går strygende, kapsejlads stor succes, nu natsejlads, prøver afholdes 24. september.
Status på økonomi
PKA omdelte specificeret regnskab. År til dato er der indbetalt 272 tkr. i kontingent (264 tkr. samme tid sidste år) for 301 medlemmer. Hele året giver et mindre underskud grundet mange ekstraordinære udgifter til klubhuset.
Regler for momsfritagelse undersøges PKA.

4. Status på klubhus

Køkken på 1.sal snart færdigt takket være Torben og kollega Benny
Klubhuskaptajn Se pkt. 2
Husregler, herunder generel benyttelse:
Formanden fastslog, at huset er for medlemmer og alle sejlklubs aktiviteter.

5. Klubtur 2. september – Deltagerantal over 50. Oddie og Otto sørger for grill. JK køber ind.

6. Eventuelt

Næste møde tirsdag 19.september kl. 18.00.
Første punkt på dagsordenen bliver udarbejdelse af ”årshjul” med input fra alle.

Standernedhaling 29. oktober: Kaffe og kage kl. 11.00, nedhaling kl 12. VR arrangerer

MENU