Deltagere: JK, SH, LOL, RGA, PKA, KL, VR
Afbud: MR, OJ, CGK
Referent: OSP
Dagsorden:

 1. Nyt fra Formanden
 2. Badebro på Sydstranden
 3. Nyt fra afdelingerne
  a. Optimist
  b. Surferne
  c. Kapsejlads
  d. Stelton Cup
  e. Sejlerskole
  f. Hjemmeside og FB
  g. Status økonomi
 4. Status klubhus
  a. Brandudgang og klubhusbyggeri
  b. Klubhuskaptajn
  c. Udlevering nøgler og sikring af døre
  d. Ibrugtagning af nye skabe
  e. Oprydning 1.sal
 5. Brug og vedligehold hjælpefartøjer
 6. Sankt Hans aften
 7. Eventuelt
  a. Ny stenindsamling 24. juni kl. 10-15
  b. Havnens Dag 13. august
  c. Næste møde

1. Nyt fra formanden
JK: Brandudgang gennem Søspejderne godkendt af kommunen. Omkostning iht tilbud ca. 25 tkr. JK skriver til søspejderne ang. tilladelse til passage. MR projektleder på ombygningen, der erstatter udvendig trappe. Vi sætter arbejdet i gang, så snart søspejderne har givet deres accept.
Kommunen bevilger 200 tkr. til færdiggørelse af klubhusbyggeriet, hvis de 3 store klubber yder 200 tkr. tilsammen, hvorom JK/MR forhandler med klubberne. Hvis det går i orden indkaldes efter sommerferien til ekstraordinær generalforsamling i VS til godkendelse af omkostningerne.
2. Badebro på Sydstranden
JK og RGA holdt møde med Axel Bredsdorf fra Lokallisten, der lyttede og viste forståelse for surfernes problem. Der er indgivet naboklage, så der sker næppe noget foreløbigt. VS støtter AB’s synspunkt, at Sydstranden skal være rekreativt område for kommunens unge, og VS deltager aktivt ved næste stenindsamling 24.juni. Aktion via SU og brev til bådejerne via havnen samt surferne (RGA)

3. Nyt fra afdelingerne
a. OJ pr. mail: Opti er ved at drukne i succes med 6 på venteliste. Tirsdags- og torsdagshold kører forrygende med rigtig mange nye dejlige optimistbørn og familier. Stefan træner begge dage og har de lidt ældre og gode sejlere og vil løbende tage flere børn i sin gruppe, når de små er klar til det. Tirsdag har vi træner Emmelie og om torsdagen har vi træner Mads og hjælpetræner Rebekka, der tager sig af de mindre børn. Denne gruppe er der stort behov for, at vi har to ansvarlige træner på, da børnene er mellem 8-9år, og vi søger en hjælpetræner til tirsdagsholdet, så Emmelie ikke står alene med de små. Optiafd. har brug for ny sponseret trailer, mens den gamle måske kan sælges. Vi har også brug for en større jolle til at tage et hold med ud, når vejret er for hårdt. Der holdes klubmesterskab torsdag 22. juni. RGA og OJ taler sammen om overlappende interesser.
b. RGA: Det kniber med tilmeldinger til surfskolen. VR og RGA laver facebook-kampagne, PKA bevilger midlerne. Surfernes tirsdagstræning går godt.
c. SH: Deltager tallet onsdag aften er pænt og vi vil forsøge os med mad fra The Kitchen.
d. LOL: Stelton Cup holdes også i år første søndag i oktober og bemandingen er på plads. Der er formøde 14. september og fest 14. oktober for alle årets hjælpere. Forplejning og resultatbehandling drøftes med mulighed for præmieoverrækkelse på sejlads-dagen.
e. KL: Seniorsejlerskolen kører fint med 6 skippere og 21 elever, 3 af dem på venteliste til egen skipper, men de har hidtil været med ude at sejle hver gang.
H-båden skal vi have ud at sejle. 3 har betalt, men ingen har sejlet endnu. Båden er klar til sejlads og der er indkøbt nyt storsejl.
f. LOL: Hjemmesiden er vældig flot, den lukkede FB er på plads. OSP tager fat i August Engkilde.
g. PKA: Økonomien er for så vidt ok, men vi mangler kontingentindbetalinger i forhold til sidste år. Vi har fået 215.000 og 8 kontingenter er i sigte, men der er mange restancer. RGA rykker en liste på 23 surfere. Det automatiske system på hjemmesiden kan ikke klare alle betalingskombinationer: fx kontingent, familierabat, surf og opti. Pt må det ordnes manuelt, eventuelt via Mobil Pay. Kassereren kan levere medlemsstatistik på mange kriterier fx kategori og alder. PKA udleverede medlemsoversigt, der viser udviklingen fra 2014 med 345 medlemmer, 2015 med 326, 2016 med 264 medlemmer og i år har 193 betalt pr. 1.maj.
4. Status klubhus
a. Se under pkt. 1.
b. JK: Ingen ansøgere som klubhuskaptajn. Vi kan dele opgaven ud på flere personer. KL viste interesse for et delejob, OSP reviderer opslag.
c. PKA: Alle skulle have fået nøgler. VR overtager nøgleforsendelsen ledsaget af velkomstbrev/folder.
d. De 7 nye skabe er taget i brug: 4 til opti, 2 til kapsejlads og 1 til sejlerskolen. Der skal navne/funktion på skabene. SH sørger for dette.
e. LOL tager fat på oprydningen på 1.sal, event. suppleret af SOH og KL.
5. Brug og vedligehold hjælpefartøjer
JK: Opti-afd. udpeger bådsmand til de to RIB. Der skal føres logbog over brug og mangler. SOH finder bådsmand til Servus, så der skabes en rutine til brug på den ny dommerbåd

.
6. Sankt Hans aften
JK: Jeg sørger for drikkevarer, OJ tænder grillerne. Det må gerne blive en fast tradition.

7. Eventuelt
a. Ny stenindsamling 24.juni, se pkt. 2
b. Havnens Dag 13. august. VS møder op som sædvanligt (KL og RGA), måske skulle man hellere satse på ”Vild med Vand”-kampagnen, der passer bedre til VS’ målgruppe (LOL og VR)
c. 24.august (RDA referent), 19. september, 24. oktober og 5. december (julefrokost). Alle dage kl. 18-21
d. LOL ønskede mere støtte fra havnekontoret til havnens brugere: mailudsendelse af toilet- og Wifi-kode, flere bagagevogne, højere mastekran og en ekstra tidlig søsætning. JK tager det med til havnebestyrelsen.
e. VR fik tilslutning til at udarbejde et ”årshjul” med aktiviteter og datoer, så medlemmer (og bestyrelse) har faste holdepunkter et år frem.
f. VR arrangerer test af redningsveste for klubbens medlemmer
g. JK forelagde medlemsønske om markering med krukker af de farlige, lave tagudhæng på klubhuset. VR finder en god løsning.

MENU