Deltagere: JK, MR, SH, RGA, LOL, PKA, OJ, KL

Afbud: VR og CGK

Dagsorden:

 1. Nyt fra formanden
 2. Nyt fra afdelingerne
 3. Økonomi
 4. Medlemstal
 5. Klubhus
 6. VS´ sportslige ambitioner
 7. Havnebestyrelsen
 8. Havnens dag
 9. Næste møde. Torsdag 15. JUNI kl. 18.00

 

 1. Nyt fra Formanden

 JK: Vi følger den strategi, der blev lagt i 2016 af MR. De aktiviteter der er i gang skal fintrimmes og økonomien sikres, inden der sættes nyt i gang.

På sigt skal vi have endnu en kapsejlads på programmet ’Hven Rundt’ og vi skal have aktiviteter for vore optimister, når de vokser ud af jollerne.

 

 1. Nyt fra afdelingerne

 Generel drøftelse af aktiviteter.

Optimister: Trænerløn 85-100 kr. under 18 år og 130 kr. over. Klubben betaler for træneres speedbådskort. Klubben skal afklare hvilke jolletyper unge tilbydes, når de vokser ud af optimistjollerne. Samme trænerløn i Surf.

Surf: Det første af de planlagte kurser aflyst. Resten kører, ligeså tirsdags-træning. Thomas Tuxen er ansvarlig for udstyret. Anskaffelse af SOP-udstyr kan ske inden for budget.

Der har været problemer med udlevering af nøglebrikker: skulle gerne være løst for nuværende.

Kapsejlads: 20 mandskaber tilmeldt, alt klar til første onsdagssejlads, SH spændt på premieren for ny spiseordning med tilmelding/Mobile Pay betaling inden 18.00. Ang. Stelton Cup drøftedes ledelsesansvar. LOL ønskede at medlemmerne af bestyrelsen påtog sig del-ansvar, bestyrelsen appellerede til at finde en anden løsning på fordeling af område-opgaverne.

Diverse Facebook sider lukkes. LOL redigerer klubbens officielle site.

(Der er efterfølgende nedsat en lille arbejdsgruppe vedr. vores tilstedeværelse på Facebook.)

H-båden mangler vedligehold, så den ikke kan deltage i onsdags-sejladser.  Debat om bådsmand, ansvar og formål. Kun et medlem har betalt for brug i 2017 og bestyrelsen ønsker afklaring af H-bådens rolle i VS.

KL og SH anmodes om plan for H-båden.

JK sørger for at der også i år arrangeres en klubtur.

Klubbens deltagelse i strandrensning 6. maj blev drøftet.

Vi udbyder 12 pladser til kommunens sommeraktivitet, pris 850 kr. pp.

 

 1. Økonomi

 Kassebeholdningen er OK og PKA udsender rykkere til 70 restanter.

 

 1. Medlemstal

 Der er 264 medlemmer, hvis alle restanter betaler. Diverse former for medlemshvervning blev diskuteret

 

 1. Klubhus

Rapport fra Mads Siggaard angående låse-systemet.

Der er entreret med et rengøringsfirma en gang ugentligt.

Annonce for Klubhus Kaptajn er lagt på hjemmesiden.

Der er anskaffet nye skabe til alle afdelingers specielle grej.

Medlemmer kan købe øl/vand og betale via Mobile Pay – 8 kr. pr vand/øl.

 

 1. Sportslige ambitioner

 JK: VS skal være Sundets bedste og mest attraktive sejlklub.

Vi skal have en ekstra kapsejlads, Hven Rundt og vi skal på sigt have et tilbud til junior sejlere – gerne fra sæsonen 2018. Der indkaldes til møde alene om dette emne, gerne med deltagelse fra DS.

 

 1. Havnebestyrelsen

JK orienterede fra et møde med Jens Jørgensen (Kano & Kajak) og Tom havnefoged.. Der arbejdes for etablering af en permanent udvendig trappe til 1.sal, eventuelt i Spindel-form, da kommunens nuværende tilladelse blot dækker en midlertidig løsning. Vi skal have en permanent løsning.

 1. Havnens dag

Havnens Dag holdes søndag den 13. august og VS deltager som hidtil.

 

 1. Næste møde

Næste møde torsdag 15. JUNI kl 18: 20:30

MENU